Club4Dance Diekirch
de deutsch | fr français

Thé dansant Walferdange

Date: 2023.12.03

Heure: 15:30-19.00

Endroit: Centre Prince Henri Walferdange

Lien:  http://walferdanzclub.lu

Orchestre: Roland Kayser
Entrée 5 €
Org.: Gaard & Heem Walfer